2013. január 27.

Kert és a kozmosz - A HOLD II.

Az elmúlt alkalommal a növekvő és csökkenő Hold volt a téma, ma a fel- és leszálló Holddal folytatom.
Napjaink embere egyre kevésbé van tisztába a természet törvényeivel.
Az átlagemberek azt még csak-csak tudják, hogy létezik növekvő és fogyó Hold, de a felszálló és leszálló Holdról sokan nem is hallottak.
Eleink pontosan tisztában voltak ezekkel a ritmusokkal - persze nekik "volt még idejük" feltekinteni az égre... :-) ...például a szappanoperák helyett... :-).
Nekünk újra föl kell fedeznünk ezt a tudást, és - lehetőség szerint - tovább kell adnunk gyermekeinknek!
Számos logikus összefüggést fogunk felfedezni...

A fel- és leszálló Hold

A fel- és leszálló Hold megértéséhez, azt kell képzelnünk, hogy Földünk a középpont, és minden körülöttünk forog! :-)
Mindent úgy, ahogy őseink látták, vagyis a Földről föltekintve!
A Földről nézve minden - a Hold és a Nap is - a Föld körül kering.
Ebből a nézőpontból az égbolt mozgásában rendszeresség figyelhető meg.
Akár úgy is tekinthetünk rá, mint egy hatalmas kozmikus órára.
Ilyen - nekünk, a mai kor emberérének - érdekes jelenséget mutat pl. az est-hajnali csillag.
Ugye már azt sem tudjuk, hogy miért ez a neve!? :-)
Az est-hajnali csillag a Vénusz bolygó. Azt bizonyára már hallottuk, hogy a Vénuszhoz a női minőséget, a nőiséget, a Marshoz pedig a férfi minőséget, a férfiasságot kötik a téma szakértői.
A Vénusz az egyetlen égitest, amely törvényszerűleg változtatja a Földről látható megjelenését.
Egyszer hajnalban jelenik meg, és az ősi sumír hit szerint ez a "szűzi" formája.
Aztán - kb. 240 nap - tündöklés után eltűnik, majd újra megjelenik, de már nem hajnalban, hanem kora este,   a legkorábban látható csillagként.
Innen hát az elnevezés!
De ezzel még nincs vége a "véletlen" érdekességeknek! 
A sumír hit szerint ez a Vénusz "Anya" formája, hiszen a "hajnalcsillag" megjelenésétől számítva, éppen annyi idő telik el - míg az "Anya" csillag megjelenik - amennyi egy földi Anyának kell, hogy kihordja gyermekét... :-) "Kilenc" holdforduló!
Érdekes ugye?! ...sok mindent nem tudunk már ma...

Térjünk vissza a fel- és leszálló Holdhoz!

A Földről nézve tehát a Nap és a Hold egy meghatározott pályán kering a Föld körül.
A Hold pályája 5 fokos szögben tér el a Nap pályájától, amelyet az asztrológiában ekliptikának neveznek.
Ennek a következménye, hogy a Hold 14 napig felszálló és 14 napig leszálló ágban van.
14 napon keresztül a Hold mindig egy kicsit magasabbra emelkedik, majd amikor a legmagasabb pontját eléri leszálló ágba kerül, és 14 napon keresztül napról-napra ereszkedik, egészen a mélypontjáig.
Mindehhez kapcsolható még különböző csillagok csoportosulása - asztrológiából ismert állatövi jegyek csillagképei. Mégpedig úgy, hogy a Földről nézve, a Hold melyik csillagkép csillagaival együtt látható.
A Hold legmagasabb pontját mindig az Ikrek csillagképben éri el.

Az Ikrek csillagkép csillagai:

A legalacsonyabb ponton pedig a Nyilas csillagképpel látható.

A Nyilas csillagkép csillagai:


A Hold legalacsonyabb és legmagasabb pontjait nevezzük a fordulópontnak.

A Nap éves ritmusát a téli és nyári napfordulók tagolják, a Holdnál ez a ritmus havonta figyelhető meg.
A Holdnál ugyanúgy mint a Napnál a felszálló ág a növekedéssel és kiteljesedéssel hozható összefüggésbe, míg a leszálló szakasz az érleléssel és a visszahúzódással.
A felszálló és leszálló pályák váltakozása 27.33 nap alatt megy végbe.
Ez az un. tropikus holdritmus, amely rövidebb, mint az első részben leírt szidonikus holdritmus, amely 29.5 napot igényel.

A növényi nedvek felszálló Hold idején emelkednek, leszálló Hold idején pedig a gyökerek irányába áramlanak.

 A Hold pályája (ELTE Csill. Tanszék honlap)
...folyt.köv. ...

Felhasznált irodalom:
REGINA ENGELKE: Kertészkedés a Holddal
Badiny Jós Ferenc: Az ISTER-GAMI OROSZLÁNOK TITKA
2013. január 20.

Kert és a kozmosz - A HOLD I.

Bár egyre hosszabbak a nappalok, mégis van még néhány hetünk a tavaszig.
Ezek a sötétebb, hidegebb idők alkalmasak talán arra, hogy egy kicsit misztikusabb témák kerüljenek porondra.
Gyengébb idegzetűeknek nem ajánlom :-)!!!

A HOLD fázisai


A természeti népek - így eleink is - a természet ritmusai szerint éltek. Figyelték a csillagokat.
A Tabula Smaragdínáról : "Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd."
Vagy egy későbbi, ismertebb formában: "Amint a mennyben, úgy  a földön is."

Majd megfeledkeztünk ezekről a törvényekről, azt gondoltuk buta öregek, honnan is tudhatnák! Majd mi megmutatjuk!
Mára már látjuk, hogy rossz volt az irány...  Vissza kell tekintenünk, fel kell fedeznünk újra az ősi tudást...
1664-ből Lippai Jánostól idéznék az induláshoz:
"Csak nem minden konyhára-való fűvek,az kíknek győkerekkel nem élünk, hóld nevelkedésére leg-hasznosabban véttetnek. Mert ha hóld fogytára vetik, vagy igen későn nőlnek; vagy semmire-kellők lésznek. Az-is gyakran történik, hogy noha az mag szép friss, és jó, hóld nevelkedésére is vetik; de ha a Csillagoknak szerencsétlen, és ellenkező fordulásokraesik vetése: se nem nől, se jót nem várhatni belőlle.Azért Palladius meg-vallya, hogy noha a főld magában zíros, minden fogyatkozás-nélkül az mag-vetéshez alkalmatos: de ha az kertész nem vigyáz figyelmetessen, az csillagok helyheztetésekre; köllemetes tekéntetekre; sokszor meg-csalatkozik."
(POSONI KERT KIBEN MINDEN KERTI Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel való baimolódások: azoknak Nemek, hasznok, bé-csinálások bővségesen Magyar nyelven le-irattattanak, kivált-képpen azok, az kik ESZTERGAMI ÉRSEK URÚNK Ő NAGYSÁGA POSONI KERTEBEN TALALTATNAK. Az Nemes Magyar Nemzetnek közönséges hasznára. Jesuiták rendin-való P. LIPPAY JÁNOS - által. Anno 1664.)

Növekvő Hold? Fogyó Hold?

Amikor a Hold korongja nem teljes, nem biztos, hogy egyértelműen meg tudjuk állapítani fogyóban van-e, vagy növekvőben.
Az Újhold vékony sarlója és a fogyó Holdé csak abban különbözik, hogy domborodásuk ellenkező irányt mutat.
Az északi féltekén az első negyed mindig jobbra mutat a domború oldalával, az utolsó negyed pedig balra.
Segítségünkre a franciák a következő eljárást találták ki: képzeletben egy-egy vonallal kötik össze a Hold két szarvát, és így kapják a d, illetve a p betűt. "d"-vel kezdődik a dernier (utolsó) szó, tehát ilyenkor a Hold fogyóban van (utolsó negyed); "p"-vel kezdődik a premier (első), tehát a Hold növekvőben van (első negyed).
A magyar nyelvben a holdsarlónak a D, illetve C betűhöz való hasonlóságát használjuk fel a Dagad és Csökken szavakkal.
A latinban ugyanezekkel a betűkkel éppen fordított lesz az értelme: Crescit - növekszik, Decrescit - csökken. Ezért nevezték a rómaiak a Holdat hazugnak. :-)
E szabály azonban csak a Északi féltekén  alkalmazható. Ahogy közelítünk az egyenlítőhöz a Hold sarló erősen oldalt dől, majd hogy le nem fekszik.
Egészen közel az egyenlítőhöz pedig a Hold már szinte csónaknak látszik.
Azonban ha biztosra akarunk menni a Hold fázisának megállapításában: a növekvő Holdat este látjuk a nyugati égen, a fogyó Holdat reggel a keleti égen.

Mivel a HOLD a NAP-tól kapja a fényét, ezért a holdsarló kidudorodó részének kell a NAP felé fordulnia.
Művészek gyakran megfeledkeznek erről :-), és tájképeken láthatjuk úgy, hogy egyenes oldalával fordul a NAP felé :-) (Művészi szabadság :-)). 

A HOLD-nak a FÖLD körüli keringési ideje 27.33 nap. Ahhoz azonban, hogy a HOLD a NAP-hoz viszonyítva a kiindulási ponthoz visszatérjen - a keringési idejénél valamivel többre - 29.5 napra van szükség.
Ezt a 29.5 napos periódust nevezzük szinodikus holdritmusnak
A Holdnak minden újhold előtt be kell hoznia a Naptól való lemaradását. A lemaradás abból adódik, hogy közben a Föld is továbbmozdult.
Amikor a Hold a legközelebb van a Naphoz, akkor egyáltalán nem látjuk, ilyenkor van újhold.
A Földről mindig ugyanazt az arcát látjuk a Holdnak, azért mert a Hold pontosan olyan gyorsan forog a saját tengelye körül, amilyen gyorsan a Föld körül kering.
A holdkeltét és a holdnyugtát a Föld saját tengelye körüli forgásnak köszönhetjük.

A HOLD ereje

Mára már nyilvánvaló, hogy a Hold különböző fázisai hatással vannak a földi életre.
Legjelentősebb hatást  - az élet alapját képező - vízre gyakorolja. (Gondoljunk csak az ár-apály jelenségre.)
A vízen keresztül a Hold erők az összes növény, állat és ember életére hatnak.
Minél nagyobb a Földről látható holdrész, annál erősebb a hatása az összes földi élőlényre, teliholdkor a legerősebb, utána folyamatosan csökken. Újholdkor a leggyengébben érzékelhető, majd ismét erősödni kezd.

... folyt.köv. ...
Felhasznált irodalom:
J.I. PERELMAN: A végtelen csillagvilág
REGINA ENGELKE: Kertészkedés a Holddal
LIPPAY JÁNOS: Posoi Kert

2012. december 24.

Békés, Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!

2012. december 16.

Pályázat - Magyarország legszebb Konyhakertje 2013.

Most egy kicsit könnyedebb témát választottam, de törvényi értelmezéseket később folytatni fogom :-D!

Időnként át szoktam futni az épp aktuális pályázati kiírásokat, és egy nagyon nekem valót találtam, amelyet szeretnék veletek megosztani!
Pályázni lehet Magyarország legszebb konyhakertje 2013. címre!
...én biztosan fogok! ...és erre bátorítok mindenkit! :-)

Az első lépéseket már meg is tettem, írtam az Önkormányzatunknak egy e-mail-t, amelyben kértem, hogy csatlakozzanak a programhoz! ...sajnos egyenlőre még válaszra sem méltattak, de nem adom fel!

Tehát az első és legfontosabb, ha szeretnétek részt venni, hogy az Önkormányzatotoknak csatlakozni kell a programhoz!

Ime a szükséges űrlap:

A program célja, hogy egyre több család - újra otthon - saját maga állítsa elő az önellátáshoz szükséges élelmiszerek minél nagyobb hányadát! 
Ezek után nyilvánvaló, hogy számomra ez egy kedves kezdeményezés! 
Az értékrendje és üzenete teljesen hasonló azokkal a célokkal, ami miatt ezt a naplót írni kezdtem!

Lássuk a pályázati kiírást:

A pályázathoz tartozik egy rendezvény sorozat is, amelynek anyagai megtekinthetőek:

" Legszebb konyhakertek" 2012. program ismertetése és a program 2013 évre történő országos meghirdetése

2012. évi karcagi mintaprogram zsűri általi tapasztalatai, összegzései - 

A növényvédelem nem egyenlő a permetezéssel - Hajdú Csilla növényvédő szakmérnök

Biokert a ház körül - Dr. Roszik Péter címzetes egyetemi docens

A rövid értékesítési lánc adta lehetőségek - Szabadkai Andrea MNVH elnökségi tag

A NAKVI és az MNVH feladatai és lehetőségei a konyhakerti programok megvalósításásban - Vágó Ilona

Az újjászerveződő Agrárkamara küldetése a kisgazdaságok erősítése terén - Györffy Balázs Magyar Agrárkamara Elnöke

Ugye kedvet kaptatok!? :-)))
Első lépés tehát, felvenni a kapcsolatot az Önkormányzattal!!!!

2012. november 18.

Utazás a föld körül - Aranykorona érték

Elnézést kérek mindazoktól, akik rendszeresen szeretnék olvasni az írásaim!
Annyi mindent akarok egyszerre csinálni, de sajnos - vagy nem sajnos - az én napjaim is csak 24 órából állnak :-)!
De azért igyekszem!

Mostanában egyre többet hallunk a médiákban a készülő földtörvényről, ezért fontosnak tartom, hogy minél előbb tisztázzuk a felmerülő kérdéseket.
Rögtön a törvény elején már találkozunk az aranykorona-értékkel mint földminősítési értékszámmal, később aztán  számtalanszor fordul elő a szövegben.
Bizonyára sokan tudják, pontosan mit is jelent, de ez a központi fogalma a termőföld értékelésnek, ezért mindenképp szentelnék neki egy bejegyzést!

Aranykorona-érték

A föld értékének meghatározásához találni kellet valamilyen egységes mérőszámot.
Azt bizonyára sejtjük, hogy a fekvése nem elegendő információ, de még ha elegendő is lenne, milyen módon értékeljük fel a fekvés alapján?! Mi számít értékesnek és mi értékesebbnek?
Ezekre a kérdésekre az 1800-as évek végén megalkották a válaszokat, mégpedig az 1875. évi VII. törvénycikkben, amely a földadó szabályozásáról szól.
Ebből ki is derül, hogy az egységesítés tulajdonképpen az adóztatást szolgálta :-)...

Az aranykorona-érték a mértékegység, amely az egyes földrészletek jövedelemtermelő képességét fejezi ki.
Nem túl egyszerű a meghatározása, de elvégezték már nekünk őseink :-)!
Lássuk:
Mintavételezési pontokat, helyeket kellett kialakítani, ezt nevezték járási mintatereknek. 
A mintatereken (területeken), folytatott gazdálkodás eredményei alapján állapították meg az egyes községek földjeinek aranykoronában meghatározott értékét.
Először fel kellett osztani a létező termőföldeket un. művelési ágakra:
  • szántóföld
  • kert
  • rét (kaszáló)
  • szőlő
  • legelő
  • erdő és 
  • nádas.
Majd széttördelték az ország területét 12 részre (a domborzati és éghajlati adottságokat, viszonyokat figyelembe véve).

Az így kapott  hasonló tulajdonságokkal rendelkező területeken becslőjárásokat alakítottak ki (jelenleg hazánkban 211 becslőjárás található).
A mai besorolások a 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet-ben találhatóak meg.
Szűcsi község a gyöngyösi becslőjárás második osztályozási vidékébe tartozik.

Becslőjárás:
a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak.
Az egyes becslőjárásokhoz - művelési áganként és minőségi osztályonként - különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

Ha becslőjárásokon belül további kisebb egységekre osztják a területeket, ezek  az un. osztályozási vidékek.

Osztályozási vidék:
ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik.
Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

Minőségi osztály:
a becslőjáráson és az osztályozási vidéken belül - művelési áganként - a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám.
Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják.

Visszatérve az eredeti 1875-ös definícióhoz, az akkori 10-40 becslőjárásban 70 ezer parcellát, un. mintateret hoztak létre, amelyeken gazdasági számításokat végeztek, egy kataszteri hold (1600 nöl) földterület jövedelem termelő képességének meghatározására.
Szántóföldek esetén 10, szőlőknél 15, erdőknél 25 év termelési ciklus átlagos, tiszta jövedelem értékét jelentette.
A számítás során, az átlagtermések eredményéből levonták a gazdálkodási költségeket és a keletkezett árumennyiség értékét, és a vizsgált időszakra 5%-os diszkont-kamatlábbal korrigálták. 
(Tétováztam, hogy leírjam-e a diszkont-kamatláb algoritmusát, mit is jelent... Ha valakit érdekel, küldjön bátran egy e-mailt és leírom... most nem ijesztenék el senkit képletekkel... bár sohasem értettem, hogy mi az ijesztő a képletekben, számomra mindig izgalmasak :-)... de tudom, a többség ezt nem így éli meg :-) .)
Ezt az összeget arany koronában fejezték ki, és ennek alapján községenként meghatározták az egyes földrészletek jövedelemtermelő képességét - minőségi osztályát, aranykorona értékét.

Járási mintatér:
az a terület, amely a becslőjáráson belül - a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása, stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a községi mintaterek kijelölésének.

Községi mintatér:
a településen belül - a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál.
A községi mintaterek a településen belül előforduló különböző minőségű földek részletes osztályba sorozásának alapját képezi.

Területi mértékegységek:
Nézzük át, csak azért, hogy tisztában legyünk vele ;-)!

1 négyszögöl = 3,5966 négyzetméter.
1 négyzetméter = 0,27804 négyszögöl
1 kataszteri hold = 1600 négyszögöl = 5754,64 négyzetméter
1 hektár = 10 000 négyzetméter = 1,737727 kataszteri hold

Mindezek eredményeképp született meg az "első magyar hozadéki kataszter"!

Kataszter:
olyan földnyilvántartási rendszer, amely jogi, műszaki, térképészeti és birtokügyi információkat tartalmaz.

Kataszteri tiszta jövedelem:
az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

Ugye nem is olyan bonyolult! Illik tudni! Sajnos egyre kevesebben vagyunk tisztában ezekkel - az életünket befolyásoló - fogalmakkal! Ha nem tudjuk mi mit jelent, nem is tudjuk megvédeni!"Ébredj magyar!
Termőfölded másoknak terem!
Gonosz irányba sodor
ez a megveszekedett új történelem!

(Wass Albert: ÉBREDJ, MAGYAR!)Felhasznált irodalom:
ROSTÁS ZOLTÁN: Fejezetek az építés-gazdaságtanból - Föld és telekhasznosítás, http://www.ekt.bme.hu
1875. évi VII. törvénycikk a földadó szabályozásásról, http://www.1000ev.hu
105/1999. (XII.22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól, http://net.jogtar.hu